Malvern  
MethodistURBAN
   Church

Tel: (416) 283-8008

malvernmethodist@bellnet.ca

2 Morningview Trail

Scarborough Ontario M1B 5A8

  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon

©2023 by Trinity Urban Church. Proudly created with wix.com

MMC white.png